Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksen mukainen seloste.

1. Rekisterinpitäjä

Diskussi, Marjo Jauhiainen tmi
Koulukatu 46 B 9
53100 Lappeenranta
marjo@diskussi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Jauhiainen
Tuhkasenkatu 3
53300 Lappeenranta
marjo@diskussi.fi

3. Rekisterin nimi

Diskussin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Diskussissa kerätään henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten.

Asiakastiedottaminen
Ilmoittautumistietojen käsittely
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta
Kävijätietojen seuranta ja analysointi
Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot
Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä
Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen
Diskussin palveluiden ja tuotteiden markkinointi
Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen
Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen huomioiminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot:

-Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot sähköpostimarkkinoinnin hyväksymisestä

-Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot

-Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot

-Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot

-Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

-Evästeet kotisivujen seurannassa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

Tiedot kerätään Diskussin kotisivuilta, verkkokaupasta, tuntivarausjärjestelmästä, asiakaspalvelupisteeltä kerättynä tai asiakkaan itsensä ilmoittamana.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteistyökumppaneilta.

Tietoihin pääsevät käsiksi Diskussin opettajat sekä toimistotyöntekijät.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan Diskussin markkinointirekisteriin.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien hallinnoitavaksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU maiden ulkopuolelle palveluihin, jotka täyttävät GDPR vaatimukset.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Paperiset aineistot kuten kurssien osallistujalistat säilytetään niille tarkoitetun hallinnoijan saatavilla suljetuissa tiloissa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tietoja ei enää tarvita.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Tietoihin pääsevät käsiksi toimistotyöntekijät ja opettajat. Toiminnanohjausjärjestelmä on suljettu salasanoin asianmukaisilla verkkosuojauksilla, johon pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät ja opettajat. Verkkokauppa, sähköpostijärjestelmä ja muut tietojenhalllintalaitteet ja sovellukset on suljettu salasanoin ja asianmukaisilla verkkosuojauksilla, joihin pääsee käsiksi vain toimistotyöntekijät.

Työntekijät ja opettajat allekirjoittavat salassapitovelvollisuus-lomakkeen.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot. Halutessaan tarkastaa tietonsa tulee rekisteröidyn henkilön lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Diskussin osoitteeseen tai käydä Diskussin toimipisteellä henkilöllisyystodistus mukanansa. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa hänen nimi, osoite ja puhelinnumero. Diskussi toimittaa vastauksensa kirjallisena rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Diskussin toimipisteellä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Diskussille perille. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Diskussia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Tällöin rekisteröidyn kuuluu lähettää pyyntöä koskeva sähköposti kulloinkin voimassa olevaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen.

12. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa Diskussissa, tulee hänen lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun Diskussin postiosoitteeseen.